Marknadsundersökning

För att lyckas i näringslivet är tillgång till relevant data oerhört viktig. Detta gäller organisationer av alla storlekar och inom alla sektorer, oavsett var i världen de befinner sig. För större företag blir det ännu viktigare att samla in data. Ett effektivt och beprövat sätt att göra detta är att utföra marknadsundersökningar.

Profilbild av Kamil Larsson

Kamil Larsson

Grundare, Senior SEO-specialist

Vad innebär en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning är en process som används av företag för att få en djupare förståelse för sig själva och sina kunder. Det finns inga gränser för vilka ämnen som kan utforskas i en sådan undersökning. Den kan handla om allt från mycket detaljerade frågor på enskilda produkt-nivåer till bredare teman som kan ge insikter om samhället och nutidstrender. Marknadsundersökningar syftar ofta till att kartlägga köpmönster, attityder och värderingar hos respondenterna. Vanliga demografiska data som kön, ålder, geografisk placering och hobbyer inkluderas ofta också i undersökningen.

Att ta hjälp av experter inom marknadsundersökning

Det bästa sättet att utföra en marknadsundersökning varierar beroende på den specifika situationen och vad ni exakt vill uppnå. Vilka är de centrala frågorna ni söker svar på? För att skräddarsy en marknadsundersökning som effektivt svarar på dessa frågeställningar är det ofta en god idé att anlita experter inom området. Hos S-rush hittar ni dessa specialister.

Årligen bistår vi ett stort antal företag med att utföra marknadsundersökningar. Våra tjänster erbjuder den insikt som krävs för att ert företag och ert varumärke ska kunna utvecklas och växa.

Definiera problemet i en marknadsundersökning

En initial och avgörande fas i en marknadsundersökning för varje företag är att klart och tydligt identifiera vilka problem de står inför. Detta är en fundamental del i processen och bör inte förhastas. En grundlig förståelse av problemet uppnås genom att först genomföra en så kallad grundundersökning. De flesta av oss har deltagit i detta, speciellt vid köp online. Frågor som “Hur upplevde du produkten?” är vanliga och syftar till att ge företaget insikt om kundbehov och feedback.

Tänk exempelvis att vi driver ett skoföretag vars senaste modell inte sålt som förväntat. Vi ställer då frågan “Varför?”. En grundundersökning, som en integrerad del av marknadsundersökningen, kan hjälpa företaget att få en fördjupad förståelse för sin produkt, sina kunder och eventuella områden som behöver förbättras. Detta steg är grundläggande och otroligt värdefullt i processen med marknadsundersökningar.

Insamlingsmetoder i marknadsundersökningar

Efter att ha definierat problemet i en marknadsundersökning, kommer nästa steg: datainsamling. Det definierade problemet fungerar som en guide i denna process. Det är kritiskt att skilja mellan två huvudtyper av datainsamling: primär och sekundär marknadsundersökning.

Primärdata

Att samla primärdata innebär att man skaffar ny information specifikt anpassad till det aktuella syftet. Om problemet är tydligt definierat och syftet klart, kan denna metod vara särskilt effektiv. Det finns två huvudsakliga metoder för insamling av primärdata: kvantitativ och kvalitativ.

Kvantitativ datainsamling

Denna metod fokuserar på att samla data från en bred grupp människor. Genom att inhämta uppgifter från många individer kan man, om det genomförs korrekt, få fram värdefull information. Det finns olika sätt att utföra kvantitativa marknadsundersökningar, som till exempel via telefon, online-enkäter eller e-postundersökningar.

Kvalitativ datainsamling

Kvalitativ marknadsundersökning gräver djupare än den kvantitativa metoden. Här är inte målet att samla så mycket data som möjligt, utan snarare att säkerställa hög kvalitet på informationen. Metoder för detta inkluderar djupintervjuer med kunder, antingen individuellt eller i fokusgrupper. Genom att föra djupgående samtal om varumärket eller en specifik produkt kan en rikare förståelse uppnås.

Sekundärdata

Till skillnad från primärdata, där ny information samlas in, använder sekundärdatainsamling redan existerande data. Det kan innebära att använda tidigare genomförda marknadsanalyser, studier publicerade i media, på internet eller inom akademiska kretsar. Numera är det också vanligt att samla in sekundärdata från sociala medier. Ett stort argument för att använda sekundärdata är tids- och kostnadseffektiviteten, då materialet redan finns tillgängligt.

Landskapet för hur marknadsundersökningar utförs utvecklas ständigt. Att ha tillgång till expertis inom området kan vara avgörande för att hålla sig uppdaterad. Detta är vad vi på S-rush erbjuder. Kontakta oss för mer information om våra marknadsundersökningar och tjänster!

Kärnfrågor i marknadsundersökningar

En marknadsundersökning syftar till att besvara tre centrala frågeställningar:

  1. Är målgruppen för er produkt eller tjänst tillräckligt stor? Avgörande här är att grundligt förstå och känna till vem er målgrupp är.
  2. Vilka behov har era kunder? Att genomföra en detaljerad analys av er målgrupp är en kritisk del av en marknadsundersökning. Ju mer ni vet om era kunder, desto klarare blir det vad ni behöver göra för att tillgodose deras behov.
  3. Vem konkurrerar ni med? Det är sällsynt att erbjuda en helt unik produkt eller tjänst. Oftast finns det konkurrenter som erbjuder liknande produkter eller tjänster. Genom att genomföra en konkurrensanalys får ni viktig insikt i hur ni kan differentiera er från mängden.

Dessa tre frågeställningar är kritiska för att förstå och framgångsrikt navigera på marknaden. En noggrann marknadsundersökning kan ge de svar och den insikt som behövs för att göra er verksamhet framgångsrik.

Vikten av marknadsundersökningar

Att utföra marknadsundersökningar är av stor betydelse, ja till och med kritiskt, för ett företags framgång. I en snabbt föränderlig värld är det avgörande att hålla sig uppdaterad med marknadens dynamik. Marknadsundersökningar erbjuder insikter i förändrade attityder och trender, oavsett om det gäller en hel nation eller en specifik målgrupp. Snabba trendskiften, särskilt inom vissa sektorer, kan ha stor inverkan på företag. Ett exempel är Nokia, som initialt var skeptiska till smartphones, vilket fick stora konsekvenser. Å andra sidan kan företag som effektivt använder sig av marknadsundersökningar och dataanalys framgångsrikt anpassa sig och till och med leda marknaden.

Här är ytterligare skäl till varför ert företag bör överväga marknadsundersökningar:

  • För att erhålla fördjupad kunskap om befintliga kunder.
  • För att förstå målgruppen bättre och effektivare nå ut till dem.
  • För att utveckla och förbättra marknadsstrategier.
  • För att få insikter om nya marknader som företaget vill expandera till.
  • För att sätta realistiska och välgrundade mål.

Marknadsundersökningar är således en central del i ett företags strategi för att förbli relevant och konkurrenskraftig på dagens dynamiska marknad.

Intresserad av mer information om marknadsundersökningar?

Om du har frågor eller funderingar kring marknadsundersökningar, står S-rush redo att bistå med råd och vägledning. Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan stödja din verksamhet och stärka ditt varumärke!

Kom i kontakt med oss

Har du frågor om marknadsföring eller överväger du digital marknadsföring för ditt företag? Kontakta Kamil Larsson på S-rush SEO-byrå för att diskutera dina behov.